36. Medborgardialog för lösning av komplexa frågor

Fler och fler kommuner och landstings ställs inför komplexa frågor som leder till konflikter där vanliga metoder för lösningar inte räcker till. Det kan handla om att bygga nya områden, lägga ner skolor eller att möta social oro. SKL prövar modeller för fördjupad medskapande medborgardialog, där alla intressenter får ta plats men också ta ansvar för lösningar.

Medverkande:

Martin Westin, forskare, Uppsala Universitet
Alexander Hellquist, forskare, Uppsala Universitet
Martin Sande, grundare av Dialogues
Niclas Bergström (S), ordförande i socialnämnden, Fagersta
Annika Hedberg Roth, processledare Medborgardialog, Fagersta

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK