Guldpartner

40. Finansiering och skuldförvaltning

Idag befinner sig den kommunala sektorn i början av en period av stora och omfattande välfärdsinvesteringar. I takt med ökade investeringsvolymer har även sektorns lånebehov vuxit och fram till år 2024 förväntas låneskulden fördubblas till 1 000 mdkr.

I takt med att skulderna växer ökar även fokus på kommunernas och de kommunala bolagens skuldförvaltning, med avseende på t.ex. räntekostnader, räntekänslighet och refinansieringsmöjligheter. Baserat på rapporten Kommunsektorns skuldförvaltning – 2016 presenterar Kommuninvest en unik analys av hur, på vilka löptider och med vilka villkor, kommunsektorns aktörer finansierar och räntesäkrar sina låneskulder. Seminariet syftar till att ge åhörarna möjlighet att sätta sin egen skuldförvaltning i ett större perspektiv och att även jämföra den med andras.

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Mattias Bokenblom, forskningsansvarig, Kommuninvest

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK