42. Förskingring, bedrägerier och mutor – finns det även hos oss?

Välfärdssystemen står inför stora utmaningar då ekonomisk brottslighet faktiskt är en realitet för kommuner, landsting och regioner. Det är inte enbart fusk med storleken på utbetalningar av ersättningar och bidrag och skatteuppbäring till det allmänna, utan också tillämpning av olika former av påtryckningsmedel eller infiltration i syfte att tillförskansa sig tillgångar som kan omsättas i pengar. I Södertälje är detta frågor som lett till såväl rättsliga processer som nya förhållningssätt och riktlinjer.

Frågan är även på agendan på nationell nivå och regeringen har tillsatt utredningen ”Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden”, Dir 2015:96. Är vi medvetna om riskerna för oegentligheter och hur kan vi förbereda oss/agera?

 

Nedladdningsbara filer:
PowerPoint-presentation

Medverkande:

Roger Svanborg, kommunstrateg, Södertälje kommun
Johanna Skinnari, utredare, BRÅ
Thomas Falk, chef för nationella kontrollenheten, Försäkringskassan
Stefan Lundberg, chefsåklagare och strategiskt ansvarig för brottsförebyggande frågor, Ekobrottsmyndigheten
Lars-Erik Lövdén, utredare ”Organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden”

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK