44. Prövat, infört, förkastat – hur ska pengarna fördelas i sjukvården?

Hur kan pengar fördelas i sjukvården och hur kan och bör de styra – eller inte styra? En historisk tillbakablick görs kring hur utvecklingen har sett ut fram till idag – vilka har motiven och tankarna varit? De senaste åren har det utvecklats modeller för styrning mot värdebaserad vård och innovation som alternativ till mer produktionsinriktade modeller – men vi ser också en viss återgång till traditionell anslagsstyrning. amtidigt talar man alltmer om behovet av professionalism och tillit – och en ökad betoning på uppföljning och ansvarsutkrävande. Vilka är dagens dominerande tankar? Om professionalism, tillit, uppföljning och ansvarsutkrävande är framtidens ledord – vilken roll ska pengafördelningen spela för att förflytta sjukvården framåt och möta alla de utmaningar vi ser?

Medverkande:

Hans Winberg, generalsekreterare, Leading Healthcare
Fredrik Westander, utredare, SKL
Anders Anell, professor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Georg Engel, enhetschef för Vårdinformatik och ersättningsmodeller, Stockholms läns landsting

Ställ en fråga eller kommentera

Här kan du under sessionen ställa frågor eller kommentera i realtid

Utvärdera sessionen

När sessionen är avslutad så utvärderar du här hur värdefullt innehållet var för dig vilket ger bra feedback till arrangörerna.

Guldpartners

    Kommuninvest
    PwC
    Stratsys
    UNIT4
    Visma Enterprise

Våra Guldpartners är ett viktigt stöd för KOMMEK